Helhedsplan for Øster Hurup

Helhedsplan for Øster Hurup

Etapeplan over byfornyelsen i Øster Hurup der dele i 4 etaper med: Bymidten, forbindelsen, stranden og havnen. Tegning Mariagerfjord Kommune

Helhedsplan for Øster Hurup

fra vision til virkelighed i 4 planafsnit: Bymidte, Forbindelsen Vest/Øst, Strandkilen og Havnen

Af Hans Henrik Rasmussen | Hadsund Folkeblad

Arkitektfirmaet Møller og Grønborg vandt sidste år opgaven med at omsætte intentionerne i en helhedsplan for Øster Hurup til et konkret projekt. Første spadestik tages efter sommerferien, og resultatet står klart omkring påske 2018 Projektet realiseres med støtte fra Mariagerfjord Kommune og Realdanias kampagne ”Stedet Tæller”.

Det samlede forløb består af tre by- og landskabsrum som er indbyrdes forbundet med mere langstrakte forbindelsesrum og skal implementere den overordnede vision om at ”vende byens retning” og samtidig afspejle den gode brugerinddragelse proces som er foregået under hele forløbet.

På en gang bearbejdes forløbet af byrum som et hele med opfattelig sammenhæng fra bymidten til havnen.

Designmål
Det centrale byrum omkring Havnepladsen fremstår i dag som et åbent og med udflydende grænser – på det sted i byen hvor ønsket kunne være et opleve et veldefineret og rumligt afklaret rum med tydelige facader mv. Der er ikke et egentligt byrum i dag – og det er derfor opgaven af skabe et veldefineret og koncentreret byrum, hvor skalaen passer til en travl sommerdag med masser af turister og en forårs- eller efterårsdag. Der skal skabes et samlingspunkt i bymidten – et omdrejningspunktet i byen, det  naturlige mødested, og et sted for aktiviteter og det gode ophold.

• Der skal skabes kanter og rumligheder omkring byrummet, det er der ikke i dag.

• Der skal skabes en plads, som koncentrer livet og giver mulighed for både arrangementer/ aktiviteter og uformelt ophold og leg

• Der skal skabes en markør på Kystvejen, for enden af Havnepladsen – som understreger retningen imod havnen samt markerer den nye plads markerer sig som et særligt sted på Kystvejen

Plansnit af den kommende bymidte i Øster Hurup hvor det første spadestik tages efter sommerferien. Tegning Mariagerfjord Kommune

Nyt byrum
Der etableres en ny pladsdannelse i direkte forlængelse af Havnepladsen – et centralt rum for ophold og aktiviteter, med direkte sigtelinje ned til havnen.

Pladsen defineres og omkranses af et rumskabende landskabstræk i form af fire “klitter”, som skaber intimitet som skærmer imod vej og bagvedliggende parkering.

Centralt på pladsen placeret tårnet, det nye fyrtårn hvorfra man som besøgende kan kigge udover havnen og vandet. Tårnet bliver et omdrejningspunkt i bymidten – og skaber både en direkte visuel forbindelse til havnen, men i sit maritime formsprog også en forbindelse i overført betydning.

Langerimsvej er flyttet bagom hallen med forbindelse til den eksisterende Vibevej. Parkering er organiseret syd for pladsen med indkørsel fra Kystvejen. Hallens parkering flyttes desuden mod nord. Samlet giver det en tydelig zoneinddeling og mulighed for et stort rekreativt træk, som forbinder promanden, pladsen og hallen. Pladsen holdes fri for trafik – og der er plads til at skabe både brede arealer ud mod Kystvejen og et indre rum/ gryde, som er mere roligt og intimt med de grønne klitter omkring sig. Dette giver flere forskellige anvendelsesmuligheder.

Nudging, Parkering
Det er et stort ønske at ændre den nuværende forestilling om, at ”man kører overalt i byen – og at man skal køre helt hen til alle aktiviteter”.

Ønsket er at få de besøgende og beboerne ud af bilerne for at skabe mere liv i byen. Derfor etableres en række nye parkeringspladser – med det formål at den besøgende nemt kan parkere sin bil i bymidten, og herfra gå ud, nyde byen og gå langs med promenaden til vandet.

Pladsdannelsen indeholder som forskellige zoner og små lommer. Det gør den mere anvendelige til de aktiviteter som allerede foregår – eksempelvis kræmmermarked som kan placeres på de brede arealer ud mod Kystvejen, eller yoga/fitness hold inde i gryden, hvor der er mere ro og visuel afskærmning mod trafikken. Samtidig er pladsen også en del af et flow mellem særligt hallen/multihuset og parkeringspladserne – hvilket vil skabe trafik og liv på de tider af året, hvor der er knap så mange besøgende.

Pladsen foreslås stort set uden inventar for at skabe multianvendelighed. Inventar som bænke, legemuligheder er indbygget i klitterne og tårnet.

Det giver mulighed for mange forskellige anvendelser, hvor der er mobile løsninger som møblerer rummet. Der foregår i dag mange ting henover hele året. En række af disse ting vil oplagt kunne fungere på pladsen og pladsen vil kunne udvide arrangementerne, eksempelvis:

• Uge 26: loppemarked i hallen, mulighed for at udvide ud på pladsen og synliggøre det ud mod Kystvejen – eller sætte salgsvogne op.

• Uge 28: Oksefest/byfest – madmarked på pladsen

• Uge 49: Tænding af juletræ/ julehygge. Byens juletræ placeres på pladsen, evt. udbygges med julemarked. Pladsbelægningen foreslås som OB/Vegecol med en tydelig reference til sand/ strand/sten/naturen. Der er en fast grusbelægning, som foreslås udført i en lys sandfarvet blandet med grå toner.

Dette materiale fortsættes på promenaden mod havnen, så der opnås en sammenhæng. For at trække tråde til træbroen henover engen og markere linjen, lægges træsveller niveaufrit ned i belægningen på pladsen, men mere om disse etaper i de kommende uger.

Kilde: Hadsund Folkeblad